Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky, ktorými sa riadi nakupovanie prostredníctvom internetového obchodu www.skialptatry.sk

Článok 1 – Základné ustanovenia

VTieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „Obchodné podmienky“, „VOP“) upravujú vzťahy medzi „predávajúcim“ a „kupujúcim“, ktorým môže byť aj spotrebiteľ, pri uzatváraní kúpnej zmluvy, ako aj práva a povinnosti jednotlivých  účastníkov, t.j. „kupujúceho“ a „predávajúceho“ pri kúpe tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.skialptatry.sk

Na účely týchto VOP je predávajúcim SPORT 2000 Urbanovič, spol. s r.o., so sídlom Starý Smokovec 4, Vysoké Tatry, 062 01, IČO: 36 457 507, DIČ: 2020016064 zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom Súde v Prešove, oddiel Sro, vložka č. 11357/P.

Kupujúcim sa na účely týchto VOP rozumie každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakúpi prostredníctvom intrenetového obchodu www.skiapltatry.sk.

Spotrebiteľom je každá fyzická, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúcim – podnikateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti, inej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet a ktorá nenakupuje výrobky alebo nepoužíva služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti. Na takéhoto kupujúceho sa nevťahuje právna úprava ako ani právna ochrana, ktorá sa poskytuje výlučne spotrebiteľovi.

Kontaktné údaje predávajúceho:
SPORT 2000 
Urbanovič spol s r.o.
Starý Smokovec 4
06201 Vysoké Tatry, SLOVAKIA

email: sport.urbanovic@gmail.com
tel.: +421 52 4425134
mobil: +421 903 905537

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu vyhlasuje, že súhlasí so všetkými ustanoveniami týchto VOP a že sa tieto budú aplikovať na všetky kúpne zmluvy, uzatvorené medzi predávajúcim a kupujúcim. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy.

Všeobecné obchodné podmienky sú vypracované v súlade so zákonom č. 40/1964 Z.z. Občianským zákonníkom v znení neskorších predpisov, zákonom č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok 2 – Objednanie tovaru a uzatvorenie zmluvy

2.1 Objednanie tovaru

Pre jednoduchú orientáciu je tovar členený do jednotlivých kategorií, ktoré sa na stránke nachádzajú vľavo. Postupne môžte prechádzať jednotlivé kategórie a zobraziť informácie o produktoch kliknutím na obrázok prípadne na názov výrobku. Na nájdenie výrobku možte použiť vyhľádavanie v hornej časti stránky, kde pomocou vhodne zvolených slov môžte nájsť požadovaný výrobok bez nutnosti prechádzania kategóriami. Po pozornom preštudovaní informácií o výrobku a rozhodnutí sa preň kliknite na tlačítko „PRIDAŤ DO KOŠIKA“. Týmto sa výrobok nezáväzne vloží do košíka a vy máte možnosť pokračovať v nákupe alebo uskutočniť objednávku.

Pre uskutočnenie objednávky je potrebné kliknúť na „KOŠÍK“, ktorý sa nachádza v pravom hornom rohu. Po kliknutí sa objaví obsah košíka, ako „Krok 1“ postupu objednávky, kde sa nachádza stručný popis Vami zvoleného tovaru ako sú názov, cena, farba, kód produktu a iné a kde máte možnosť zmeniť počet objednaných kusov, alebo vymazať tovar z košíka. Po klinutí na tlačidlo pokračovať sa dostanete na „Krok 2“.

Po prechode na „Krok 2“ sa Vám zobrazí výber medzi možnosťami: chcem nakupovať bez registrácie, som registrovaný na tejto stránke, ešte nie som registrovaný na tejto stránke. V prípade, že chcete nakupovať bez registrácie, vyplňte označené polia, kde hrubo vyznačené sú povinné a zvyšné sú nepovinné. V prípade, že ste už registrovaný zákazník, pokračujte príhlásením sa použitím Vašich registračných údajov. Ak sa chcete v našom internetovom obchode registrovať, vyberte si možnosť ešte nie som registrovaný na tejto stránke, a po vyplnení prihlasovacích a ostatných údajov budete registrovaný v našom internetovom obchode. Zároveň máte možnosť zvoliť si dodaciu adresu, ktorá je zhodná s fakturačnou alebo môžte vyplniť inú adresu, ktorá bude odlišná od fakturačnej adresy. Po vyplnení údajov budete presmerovaní na „Krok 3“.

Ako registrovaný člen internetového obchodu SKIALP TATRY, získate výhodu byť informovaní o akciách, výhodných zľavách a môžte uskutočňovať budúce nákupy bez zadávania osobných údajov. Registrácia nie je povinná.

„Krok 3“ spočíva v zvolení si spôsobu dopravy a spôsobu platby. Po vyznačení Vami zvoleného spôsobu dopravy a platby budete presmerovaní na „Krok 4“.

„Krok 4“ je krokom posledným, kde si môžte skontrolovať svoju objednávku. Dbajte prosím o to aby boli Vami vyplnené údaje správne a úplne, aby bolo možné zaslať Vám objednaní produkt na správnu adresu. Taktiež venujte pozornosť kontrole správnosti údajov týkajúcich sa samotného produktu a zvolenému spôsobu dopravy. Po kliknutí na tlačidlo odoslať bola Vaša objednávka úspešne zadaná.

Kupujúci zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov uvedených v objednávke.

Po zrealizovanej objednávke vám príde potvrdzovací e-mail. Priebežne vás budeme informovať o stave vašej objednávky. Každá objednávka sa považuje za záväznú s povinnosťou platby.

2.2 Uzatvorenie zmluvy

Návrhom na uzatvorenie zmluvy zo strany kupujúceho sa rozumie prijatie objednávky od kupujúceho, vytvorenej prostredníctvom internetového obchodu www.skiapltatry.sk a to vyplnením objednávkového formulára.

Akceptáciou objednávky tovaru zo strany predávajúceho a teda uzatvorenia zmluvy zo strany predávajúceho dôjde doručením písomného potvrdenia o prijatí objednávky kupujúcemu.

Zmluva sa uzatvára výlučne v slovenskom jazyku a je uzatvorená okamihom, kedy potvrdenie o prijatí objednávky bolo doručené kupujúcemu.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku ak tomuto nebol dodaný tovar z dôvodu vyššej moci, ak sa už tovar nevyrába, ak tovar už nie je dostupný a je vypredaný, a to hlavne z dôvodu, že bol dostupný posledný kus a iný kupujúci uskutočnil objednávku na tento istý produkt skôr, alebo z dôvodu vypredania tovaru ak sa tento javil ako dostupný avšak neskoršou aktualizáciou údajov v internetovom obchode bolo zistené, že tovar už dostupný nie je nakoľko táto aktualizácia prebieha v určitých časových intervaloch a nie je možné ju vykonať v každom okamihu, alebo v prípade nemožnosti dodania tovaru za cenu, ktorá je uvedená v internetovom obchode predávajúceho. O týchto skutočnostiach predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho a dohodne s ním ďalší postup.

Predávajúci je oprávnený poskytnúť kupujúcemu náhradný tovar a kupujúci má právo odmietnuť dodanie náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky.

Ak kupujúci už za objednaný tovar uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci po doručení odstúpenia od zmluvy vráti finančné prostriedky v lehote 14 dní (štrnásť) kupujúcemu bezhotovostným platobným prevodom na účet, ktorý kupujúci uvedie v oznámení o odstúpení od zmluvy, ktoré zašle predávajúcemu prostredníctvom emailovej komunikácie na emailovú adresu uvedenú článku 1 VOP.

Článok 3 – Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci je povinný najmä:

 •  dodať kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne na základe objednávky potvrdenej predávajúcim ako aj tento so zreteľom na zachovanie vlastností, kvality, funkčnosti zabaliť a odoslať ho spôsobom, ktorý si určil kupujúci pri objednávaní tovaru,
 • zabezpečiť aby tovar spĺňal všetky predpoklady, ktoré pre daný druh tovaru stanovujú právne predpisy,
 •  odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

Predávajúci má právo najmä na zaplatenie kúpnej ceny kupujúcim a to riadne a včas. Predávajúci ma právo zrušiť objednávku z dôvodov uvedených v článku 2.2 VOP.

Článok 4 – Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný najmä:

 • prevziať objednaný tovar
 • zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu vrátane nákladov na prepravu
 • nepoškodzovať dobré meno predávajúceho

Kupujúci má právo najmä na dodanie tovaru v množstve, kvalite a termíne dohodnutom zmluvnými stranami.

Článok 5 – Cena, dodacie podmienky, platobné podmienky

5.1 Cena

Za cenu tovaru sa považuje suma uvedená pri tovare, ktorý predávajúci ponúka na stránke svojho internetového obchodu. Všetky ceny su uvádzané vrátane 20% DPH.

5.2 Dodacie podmienky

Predávajúci dodá kupujúcemu objednaný tovar v čo najkratšom čase. Zvyčajná doba dodania tovaru je 2 až 5 pracovných dní. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu objednaný tovar najneskôr do 30 dní odo dňa potvrdenia prijatia objednávky predávajúcim.

V prípade, že objednaný tovar nie je možné kupujúcemu dodať v lehote najviac 30 dní, predávajúci o tejto skutočnosti bezodkladne informuje kupujúceho a dohodne s ním ďalší postup. Kupujúci má v takomto prípade právo na odstúpenie od zmluvy a ak už za objednaný tovar uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci po doručení odstúpenia od zmluvy vráti finančné prostriedky v lehote 14 dní (štrnásť) kupujúcemu bezhotovostným platobným prevodom na účet, ktorý kupujúci uvedie v oznámení o odstúpení od zmluvy, ktoré zašle predávajúcemu prostredníctvom emailovej komunikácie na emailovú adresu uvedenú článku 1 VOP.

Ak sa predávajúci a kupujúci po vzájomnej komunikácií dohodli na predĺžení dodacej lehoty nad rámec 30 dní a predávajúci nie je schopný ani v dodatočnej primeranej lehote tovar dodať, kupujúci má právo na odstúpenie od zmluvy.

Miestom odberu sa rozumie miesto, ktoré kupujúci určil pri objednávaní tovaru. Ak si kupujúci pri objednávaní tovaru zvolil osobný odber, miestom odberu sa rozumie sídlo predávajúceho.

Kupujúci je povinný prevziať tovar na dohodnutom mieste osobne, alebo poverením inej osoby na základe splnomocnenia. Náklady spojené s opakovaným doručením z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na dohodnutom mieste ako aj prípadne náklady na úschovu doručovaného tovaru a náklady spojené so spätným zaslaním predávajúcemu, hradí v plnej výške kupujúci. Tieto je kupujúci povinný uhradiť do 5 pracovných dní odo dňa doručenia potvrdenia o takto reálne vynaložených finančných prostriedkov zo strany predávajúceho spôsobom určeným v takomto oznámení.

Za dodanie tovaru sa považuje doručenie tovaru kupujúcemu.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinením na strane doručovateľa.

Predávajúci je povinný zabaliť tovar tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu, zničeniu, znehodnoteniu, strate kvality, funkčností alebo vlastností tovaru.

Kupujúci je pred prevzatím tovaru od doručovateľa povinný presvedčiť sa, že obal nie je poškodený alebo inak narušený. Ak obal javí známky poškodenia alebo iného porušenia má kupujúci právo odmietnuť prevzatie takéhoto tovaru a do prepravného listu vyznačí poznámku poškodenia obalu so stručným opisom poškodenia. O tejto skutočnosti bezodkladne informuje predávajúceho. Dodatočné reklamácie poškodenia alebo iného porušenia obalu nebude predávajúci akceptovať.

Kupujúci svojím podpisom na dodacom liste potvrdzuje prevzatie tovaru ako aj skutočnosť, že tovar bol dodaný bez poškodenia obalu alebo iného narušenia jeho celistvosti.

Kupujúci je povinný prevziať tovar, ktorý si objednal a ktorý mu doručil predávajúci.

V prípade bezdôvodného odmietnutia prevzatia tovaru, zodpovedá kupujúci podľa § 420 Očianského zákonníka za škodu, ktorá vznikla predávajúcemu v súvislosti s neprevzatím tovaru. Touto škodou sú najmä reálne vynaložené finančné prostriedky na poštovné spočívajúce v cene poštovného od predávajúceho ku kupujúcemu a späť. Tieto je povinný kupujúci uhradiť do 5 pracovných dní odo dňa doručenia potvrdenia o takto reálne vynaložených finančných prostriedkov zo strany predávajúceho spôsobom, ktorý určí predávajúci v takomto oznámení.

5.3 Platobné podmienky

Kupujúci má možnosť zaplatiť za objednaný tovar:

 • dobierkou – pri doručení objednaného tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty (dobierka je zahrnutá v cene poštovného)
 • dobierkou – pri doručení objednaného tovaru prostredníctvom kuriérskej spoločnosti Geis SK s.r.o. (dobierka je zahrnutá v cene poštovného)
 • v hotovosti – pri osobnom odbere
 • kartou – pri osobnom odbere

Článok 6 – Náklady na doručenie – poštovné

Kupujúci má možnosť vybrať si spomedzi uvedených spôsobov doručenia ním objednaného tovaru:

Doprava a platba

Spôsoby doručeniaObjednávka v hodnote do 99 EURObjednávka v hodnote nad 99 EUR
Slovenská pošta, a.s.3,50 € / SK0,00 €
Expres kuriér na adresu9,00 € / SK4,00 €
Osobný odber0,00 € / SK0,00 €
Česká republika5,50 € / balík na adresu5,50 € / balík na adresu
EÚ, Veľká Británia29,00 € / balík na adresu29,00 € / balík na adresu

V prípade objednávky nad 99 EUR kupujúci za doručenie neplatí v rámci SR.

Pri zvolení si osobného odberu objednaného tovaru na pobočke sú náklady na doručenie pri tejto forme 0 EUR.

Zákazník teda za osobný odber neplatí. Predávajúci si pri osobnom odbere neúčtuje žiaden manipulačný poplatok.

Pri osobnom odbere je možné si objednaný tovar prevziať na adrese: SPORT 2000 Urbanovič, spol. s.r.o., Starý Smokovec 4, Vysoké Tatry, 062 01.

Článok 7 – Odstúpenie od zmluvy

Ustanovenie článku 7 VOP platí iba pre kupujúceho, ktorý je spotrebiteľ.

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku v súlade s § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 2. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 3. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 4. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 5. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 6. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 7. predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajú- ci nemôže ovplyvniť,
 8. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 9. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 10. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 11. poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 12. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci je povinný informovať predávajúceho o odstúpení od zmluvy a to buď prostredníctvom elektronickej pošty zaslaním emailu na emailovú adresu predávajúceho urbanovic_sc@sinet.sk, alebo prostredníctvom Slovenskej pošty zaslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy na adresu predávajúceho SPORT 2000 Urbanovič, spol. s r.o., Starý Smokovec 4, Vysoké Tatry, 062 01. predmetom ktorej je:

Odstúpenie od zmluvy môže kupujúci realizovať vyplnením vopred predpripraveného formuláru, ktorý je na stiahnutie TU, alebo akýmkoľvek jednoznačne formulovaným vyhlásením vyjadrujúcim vôľu odstúpiť od zmluvy. Tento formulár alebo akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie o odstúpení od zmluvy je potrebné priložiť k tovaru, ktorý kupujúci zasiela späť predávajúcemu.

Kupujúci je povinný pri odstúpení od zmluvy zaslať späť predávajúcemu predmet kúpnej zmluvy (tovar), ktorý musí byť kompletný a musí obsahovať príslušenstvo a dokumentáciu, ktoré sú súčasťou tovaru alebo ktoré boli spolu s hlavným predmetom doručené kupujúcemu. Tovar zasielaný späť predávajúcemu nesmie byť používaný, poškodený, musí byť zabalený v pôvodnom a nepoškodenom obale aby bol možný jeho ďalší predaj.

Tlačivo pre odstúpenie od zmluvy si môžete stiahnuť na tomto odkaze: Stiahnuť tlačivo