Zásady ochrany osobných údajov

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom je SPORT 2000 Urbanovič, spol. s r.o., so sídlom Starý Smokovec 4, Vysoké Tatry, 062 01, IČO: 36 457 507, DIČ: 2020016064 zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom Súde v Prešove, oddiel Sro, vložka č. 11357/P, ktorý spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie..

2. Účel spracúvania osobných údajov

Plnenie kúpnej zmluvy

Na účely plnenia kúpnej zmluvy uzavretej prostredníctvom e-shopu a s ňou spojené možné úkony (informácie o stave objednávky, uplatnenie reklamácie, alternatívne riešenie sporov, odstúpenie od kúpnej zmluvy, výmena tovaru) sa spracúvajú bežné osobné údaje zákazníka, najmä meno, priezvisko, fakturačná a dodacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a údaje súvisiace s platbou za objednávku podľa zákazníkom zvoleného spôsobu platby. Poskytovanie osobných údajov na tento účel je zákonnou požiadavkou a preto je dotknutá osoba povinná pravdivo poskytnúť všetky potrebné osobné údaje. V prípade neposkytnutia úplných alebo správnych údajov môže dôjsť k nemožnosti plnenia kúpnej zmluvy.

Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby je zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých predpisov §13 ods. 1 písm. b) a c) (ako napríklad: zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa). Spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy a s ňou spojených úkonov.

Kategóriami príjemcov osobných údajov sú:

 • správca informačného systému internetového obchodu: DANMO, s.r.o., Ludvíka Svobodu 4885/95, 058 01 Poprad, IČO: 46313826
 • príslušná prepravná spoločnosť podľa zákazníkom zvoleného spôsobu doručenia objednávky
 • príslušná spoločnosť spracovania platby podľa zákazníkom zvoleného spôsobu platby
 • servisní partneri, dodávatelia, orgány v spotrebiteľskom konaní, prepravné spoločnosti v súvislosti s vybavovaním reklamácií
 • účtovné spoločnosti spracúvajúce údaje na daňové účely
 • orgány finančnej správy

Na účel plnenia kúpnej zmluvy a splnenia všetkých zákonných povinností v oblasti daní sme povinný uchovávať Vaše osobné údaje do konca kalendárneho roka, v ktorom uplynie desať rokov od skončenia roka, ktorého sa týkajú.

Registrácia v internetovom obchode prevádzkovateľa

Na účel registrácie v informačnom systéme prevádzkovateľa poskytuje dotknutá osoba svoje osobné údaje s cieľom budúceho vykonávania objednávok. Na tento účel sa spracúvajú bežné osobné údaje dotknutej osoby.

Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby je jej vyjadrený súhlas podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých predpisov §13 ods. 1 písm. a).

Kategóriami príjemcov osobných údajov sú:

 • správca informačného systému internetového obchodu: DANMO, s.r.o., Ludvíka Svobodu 4885/95, 058 01 Poprad, IČO: 46313826

Uchovávanie osobných údajov bude realizované počas celej doby trvania registrácie v informačnom systéme internetového obchodu prevádzkovateľa. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek požiadať o výmaz svojich osobných údajov.

Riešenie podnetov a sťažností zákazníkov

Prevádzkovateľ spracúva na účely riešenia podnetov a sťažností zákazníkov bežné osobné údaje, najmä meno, priezvisko a všetky údaje uvedené v sťažnosti zákazníka.

Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby je zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých predpisov §13 ods. 1 písm. b) a c).

Doba uchovávanie osobných údajov súvisiacich s riešením podnetov a sťažností zákazníkov je 6 mesiacov po uzavretí podnetu alebo sťažnosti. Dotknutá osoba má právo požadovať o výmaz osobných údajov hneď po uzavretí podnetu alebo sťažnosti.

Marketingové aktivity

Účelom poskytovania osobných údajov je informovať dotknutú osobu o ponukách a aktivitách prevádzkovateľa prostredníctvom zasielaných e-mailov (newsletter). Na tento účel sa spracúvajú kontaktné údaje, demografické údaje a online identifikátory (IP adresa, cookies, údaje poskytnuté vaším prehliadačom, údaje o pohybe na stránkach, zobrazených obchodných oznámeniach, navštívených produktoch). Prevádzkovateľ nevykonáva plne automatizované spracovanie, ktoré by malo právne účinky.

Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby je jej vyjadrený súhlas podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých predpisov §13 ods. 1 písm. a).

Kategóriami príjemcov osobných údajov sú:

 • správca informačného systému internetového obchodu: DANMO, s.r.o., Ludvíka Svobodu 4885/95, 058 01 Poprad, IČO: 46313826

Spracúvanie osobných údajov na marketingové účely je 5 rokov od ich poskytnutia. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek požiadať o výmaz svojich osobných údajov.

Komunikácia iniciovaná dotknutou osobou

Na účel komunikácie s dotknutou osobou sa spracúvajú bežné osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou, ako napríklad meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo a iné. Účelom poskytovania osobných údajov je zabezpečiť základnú komunikáciu a odpovedať na otázky dotknutej osoby prostredníctvom nej zvolených komunikačných prostriedkov, ako napríklad: e-mail, telefón, online komunikácia cez doplnky na stránkach prevádzkovateľa.

Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby je jej vyjadrený súhlas podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých predpisov §13 ods. 1 písm. a) alebo vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy §13 ods. 1 písm. b).

Kategóriami príjemcov osobných údajov sú:

 • správca informačného systému internetového obchodu: DANMO, s.r.o., Ludvíka Svobodu 4885/95, 058 01 Poprad, IČO: 46313826
 • komunikačný online doplnok od spoločnosti Livechatoo

Spracúvanie osobných údajov na tento účel je 1 rok od ich poskytnutia. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek požiadať o výmaz svojich osobných údajov.

3. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo::

 • požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby
 • na opravu osobných údajov
 • na vymazanie osobných údajov
 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • namietať spracúvanie osobných údajov
 • na prenosnosť osobných údajov

Dotknutá osoba má právo udelený súhlas so spracovaním jej osobných údajov kedykoľvek odvolať. Toto odvolanie sa netýka údajov potrebných na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa.

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa §100 na príslušnom úrade, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) alebo príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Dotknutá osoba si môže svoje práva voči prevádzkovateľovi uplatniť písomnou formou na adrese prevádzkovateľa, elektronickou formou zaslaním e-mailu na adresu prevádzkovateľa alebo telefonicky na telefónnom čísle prevádzkovateľa.

Tieto zásady ochrany osobných údajov platia od 25.05.2018.